Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Polityka prywatnoci

Niniejsza Polityka Prywatnoci okrela zasady przechowywania i dostpu do informacji na urzdzeniach Uytkownika za pomoc plików Cookies, sucych realizacji usug wiadczonych drog elektroniczn danych przez Uytkownika, przez Plantpress Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie.

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza Plantpress spóka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Krakowie (30-133), ul. Juliusza Lea 114a, wpisana do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla dla Krakowa — ródmiecia XI Wydzia Gospodarczy KRS 0000163819, NIP: 677-002-45-31, Regon: 350016240, który wiadczony usugi drog elektroniczn oraz przechowuje i uzyskuje dostp do informacji w urzdzeniach Uytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególnoci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urzdzeniach za porednictwem których Uytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwizane ze wiadczeniem usug drog elektroniczn przez Administratora za porednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewntrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za porednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stron internetow lub aplikacj, pod któr Administrator prowadzi serwis internetowy, dziaajc w domenie szkolkarstwo.pl.
 6. Urzdzenie - oznacza elektroniczne urzdzenie za porednictwem, którego Uytkownik uzyskuje dostp do Serwisu.
 7. Uytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog by wiadczone usugi drog elektroniczn lub z którym zawarta moe by Umowa o wiadczenie usug drog elektroniczn.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies s bezpieczne dla Urzdzenia Uytkownika. W szczególnoci t drog nie jest moliwe przedostanie si do Urzdze Uytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania zoliwego. Pliki te pozwalaj zidentyfikowa oprogramowanie wykorzystywane przez Uytkownika i dostosowa Serwis indywidualnie kademu Uytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw domeny, z której pochodz, czas przechowywania ich na Urzdzeniu oraz przypisan warto.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies
  a. Cookies sesyjne: s przechowywane na Urzdzeniu Uytkownika i pozostaj tam do momentu zakoczenia sesji danej przegldarki. Zapisane informacje s wówczas trwale usuwane z pamici Urzdzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani adnych informacji poufnych z Urzdzenia Uytkownika.
  b. Cookies trwae: s przechowywane na Urzdzeniu Uytkownika i pozostaj tam do momentu ich skasowania. Zakoczenie sesji danej przegldarki lub wyczenie Urzdzenia nie powoduje ich usunicia z Urzdzenia Uytkownika. Mechanizm cookies trwaych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani adnych informacji poufnych z Urzdzenia Uytkownika.
 3. Uytkownik ma moliwo ograniczenia lub wyczenia dostpu plików cookies do swojego Urzdzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu bdzie moliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane s Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Wasne w nastpujcych celach:

a. Uwierzytelniania uytkownika w serwisie i zapewnienia sesji uytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Uytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziki której Uytkownik nie musi na kadej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i hasa;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umoliwiajc w szczególnoci weryfikacj autentycznoci sesji przegldarki.

iii) optymalizacji i zwikszenia wydajnoci usug wiadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbdnych dla penej funkcjonalnoci stron internetowych

b. Zapewnienia bezpieczestwa i niezawodnoci serwisu

2. Administrator usugi wykorzystuje Cookies Zewntrzne w nastpujcych celach:

a. prezentowania treci multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które s pobierane z zewntrznego serwisu internetowego:

i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzib w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za porednictwem narzdzi analitycznych:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzib w USA]

IV. Moliwoci okrelenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostpu przez Cookies

1. Uytkownik moe samodzielnie i w kadym czasie zmieni ustawienia dotyczce plików Cookies, okrelajc warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostpu przez pliki Cookies do Urzdzenia Uytkownika. Zmiany ustawie, o których mowa w zdaniu poprzednim, Uytkownik moe dokona za pomoc ustawie przegldarki internetowej lub za pomoc konfiguracji usugi. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczególnoci w taki sposób, aby blokowa automatyczn obsug plików cookies w ustawieniach przegldarki internetowej bd informowa o ich kadorazowym zamieszczeniu Cookies na urzdzeniu Uytkownika. Szczegóowe informacje o moliwoci i sposobach obsugi plików cookies dostpne s w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej).
2. Uytkownik moe w kadej chwili usun pliki Cookies korzystajc z dostpnych funkcji w przegldarce internetowej, której uywa. 3. Zmiana ustawie przegldarki, aby wyczy automatyczne zapisywanie cookies:

Internet Explorer
FireFox
Opera
Chrome

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, moe wpyn na niektóre funkcjonalnoci dostpne na stronie internetowej Serwisu.

 


Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.