• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
sadinfo.pl
Numer 02/2002

KWALIFIKACJA SZKÓŁEK W 2001 ROKU

W 2001 roku Inspekcja Nasienna oceniła 1078,8 ha upraw szkółkarskich w 1116 gospodarstwach. Dla większości gatunków sadowniczych uprawianych w kraju odnotowano istotny wzrost ilości zakwalifikowanego materiału szkółkarskiego. Wciąż jednak zbyt mało w produkcji szkółkarskiej znajduje się nowych odmian, których produkcja jest najbardziej opłacalna. W porównaniu z rokiem ubiegłym więcej zakwalifikowano: drzewek owocowych — o 25%, krzewów jagodowych — o 72% , malin — o 78%, a podkładek wegetatywnych — o 10% i generatywnych — o 48%. Jedynie sadzonek truskawek zakwalifikowano o 12% mniej niż w roku 2000. Szczegółowe wyniki oceny przedstawia tabela 1.
Ocena polowa ośmiu gatunków
Najczęściej ocenianymi odmianami brzoskwiń były: 'Reliance ISK', 'Redhaven ISK' oraz 'Inka', tej ostatniej zakwalifikowano o około 20% więcej niż w roku ubiegłym. Wśród czereśni najważniejszymi odmianami w 2001 r. okazały się 'Burlat ISK' (17,5%) i 'Kordia ISK' (15,0%), zwłaszcza systematycznie wzrasta produkcja drzewek tej ostatniej. Czołówkę odmian śliw stanowiły: 'Węgierka Zwykła ISK' (16,9%), 'Węgierka Dąbrowicka' (13,8%) i 'Renkloda Ulena ISK' (11,0%), do tych trzech zbliżył się 'Herman ISK' (10,6%), którego ilość każdego roku wzrasta o około 15%. Wśród wiśni od wielu lat dominuje 'Łutówka ISK' (69,8%), której zakwalifikowanych drzew było dziesięciokrotnie więcej niż w przypadku innych odmian. Produkcja drzewek grusz w porównaniu z wynikami poprzedniego roku wzrosła z 500 000 do ponad 700 000, czyli o około 40%. Odmiany tego gatunku są produkowane w niezmienionej proporcji, a najważniejsze z nich to: 'Konferencja ISK' (30,9%), 'Faworytka ISK' (24,6%) i 'Lukasówka ISK' (16,3%). Wśród malin przoduje 'Polana' — co druga zakwalifikowana sadzonka była właśnie tej odmiany. Po raz pierwszy zakwalifikowano niewielkie ilości nowych odmian: 'Porannej Rosy' (3,8%), 'Polki' (0,7%), 'Pokusy' (0,6%). Na

Tabela 1. Wyniki oceny polowej w 2001 roku


jwięcej zakwalifikowanych sadzonek porzeczki czarnej stanowił 'Ben Lomond ISK' (40%). Zmalał natomiast udział 'Ojebyna' (18,2%) i 'Titanii' (34,4%). Wśród ocenionych truskawek dominowała, jak w ostatnich latach, 'Senga Sengana ISK' (38,0%). Liczba jej sadzonek systematycznie jednak maleje na korzyść odmian deserowych, wśród których najwięcej produkowano 'Elsanty' (17,1%), 'Dukata' (5,6%), 'Kenta' (6,3%), 'Honeoye (5,3%) i 'Selvy' (6,1%). Obserwuje się cykliczność liczby kwalifikowanych sadzonek truskawek związaną w dużej mierze ze zmianami cen owoców (wykres 1).

Wykres 1. Produkcja kwalifikowanego materiału szkółkarskiego w latach 1986–2001Najwięcej jabłoni
Produkcja drzewek owocowych rosła w latach 1989 i 1990, wraz z odnawianiem sadów po mroźnej zimie w 1987 roku. Lata 1992–97 to okres względnej stabilizacji produkcji kwalifikowanego materiału szkółkarskiego. Od roku 1998 do chwili obecnej obserwuje się natomiast stały wzrost produkcji kwalifikowanych drzewek owocowych (wykres 1). Odmiennie przedstawia się produkcja kwalifikowanych sadzonek truskawek. Widoczna na wykresie 2. cykliczność liczby kwalifikowanych sadzonek związana jest w dużej mierze ze zmianami cen owoców truskawek. W 2001 roku jabłonie stanowiły 57% wszystkich zakwalifikowanych drzewek owocowych. Ciągle szkółkarze produkują wiele odmian jabłoni, w 2001 roku było ich 80, ale 70% wszystkich zakwalifikowanych drzewek tego gatunku reprezentowane było przez 16 odmian (tab. 2). Dominował 'ampion ISK' — co piąte drzewko właśnie tej odmiany. Na kolejnych miejscach zanotowano zmiany — nastąpił wzrost produkcji kwalifikowanych drzewek odmiany 'Idared ISK' o 300 000 szt. — z 2% w 2000 roku do 6,2% w 2001 r. Drzewek 'Jonagolda ISK' zakwalifikowano natomiast o 50% mniej. Należy zaznaczyć, że rok 2001 był pierwszym w którym odnotowano znaczący udział odmiany 'ampion RENO' (3,8%).

Tabela 2. Struktura odmianowa zakwalifikowanych jabłoni w 2001roku


Od roku 1998 do chwili obecnej obserwuje się stały wzrost produkcji kwalifkowanych drzewek owocowych (wykres 2).

Wykres 2. Produkcja kwalifikowanych sadzonek truskawek w latach 1986–2001


W 2001 roku zakwalifikowano podobną liczbę drzewek owocowych, jak w 1991 roku. Poprawiła się jednak w ciągu 10 lat struktura odmianowa, jakość zewnętrzna (wysokość okulizacji, liczba rozgałęzień, udział drzewek 2-letnich z jednoroczna koronką) oraz zdrowotność roślin. Warto przypomnieć, że w 1991 roku wśród kwalifikowanego materiału nie było drzewek wolnych od wirusów (ww), obecnie jest takich 40% jabłoni i 30% grusz.