• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
sadinfo.pl
ROŚLINY OZDOBNE

SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN OZODBNYCH W REPUBLICE CZESKIEJ

Spadek produkcji trwał do 2001 roku, po którym sytuacja zmieniła się w szkółkarski boom — produkcja wzrosła kilkakrotnie i poszerzył się asortyment oferowanych roślin. Mimo wszystko miejscowe szkółkarstwo nie pokrywa zapotrzebowania tutejszego rynku. Niedobory uzupełniane są towarem importowanym. Czechy, ze swoim potencjałem produkcyjnym, mogłyby się jednak stać poważnym eksporterem materiału szkółkarskiego.

Produkcja

Szkółki w Republice Czeskiej zajmują 1086,6 ha, w tym powierzchnia upraw wynosi 6205 ha: w gruncie — 514,8 ha, a w pojemnikach — 105,7 ha. Ozdobne drzewa i krzewy (w tym róże) produkowane w gruncie zajmują 473 ha (tab. 1). Powierzchnia szkółkarskich upraw pod szkłem spadła do 8,1 ha, w tunelach foliowych — do 7,6 ha, w inspektach — do 2,5 ha.

Mimo że powierzchnia upraw szkółkarskich zmalała w porównaniu z końcem lat 80. XX wieku, zwiększanie się intensywności produkcji spowodowało jej wzrost — największy w przypadku drzew liściastych i iglastych uprawianych w kontenerach (wykres 1). 70% ogółu produkowanego materiału stanowi 58 taksonów — 26 liś-ciastych drzew i 32 liściastych krzewów. Ostatnio asortyment poszerzył się o mniej popularne, ale ważne taksony z grupy liściastych — do 81 (34 drzewa liściaste, 47 krzewów liściastych) ogółem.

W czeskich szkółkach brakuje jednak dostatecznie szerokiego asortymentu większych drzew alejowych i "soliterów".

Tabela 1. Główne dane dotyczące produkcji w szkółkach roślin ozdobnych
w Republice Czeskiej

* 1 Kc = ok. 0,14 zł

Wykres 1. Struktura ilościowa produkcji w szkółkach roślin ozdobnych w Republice Czeskiej

Fluktuacje cenowe

Ceny hurtowe standardowych produktów szkółkarskich, zwłaszcza młodych drzew i krzewów liściastych pochodzących z krajowej produkcji oraz importowanych, są porównywalne. Znacznie się jednak różnią w przypadku materiału wymagającego podczas produkcji większych nakładów pracy czy bardziej zaawansowanych technologii. Importowane różaneczniki, azalie, kwitnące krzewy liściaste oferowane z bryłą ziemi, pnącza, a także inne produkty atrakcyjne dla odbiorców są 2, 3 razy droższe od miejscowych. Różnice cenowe są szczególnie wyraźne w przypadku piennych i piramidalnych form drzew liściastych, w tym alejowych, a także "soliterów" — krzewów iglastych i liściastych do sadzenia pojedynczo. Średnie ceny ozdobnego materiału szkółkarskiego ostatnio rosły o 10–15% rocznie.

Handel zagraniczny

Saldo wymiany zagranicznej jest ujemne — w 2002 roku deficyt wynosił ok. 240 mln K i od 2001 r. wzrósł o 11%. Import z roku na rok rośnie, a najwięcej (70%) sprowadza się z zagranicy drzew i krzewów. Na drugim miejscu (12% importu) plasują się byliny. Najwięcej materiału szkółkarskiego pochodzi z Holandii, Niemiec, Włoch, Belgii i Węgier (tab. 2).

Tabela 2. Bilans czeskiego handlu zagranicznego ozdobnym materiałem szkółkarskim w 2002 r.

Szkółkarskim towarem eksportowym są w Republice Czeskiej drzewa i krzewy, byliny i krzewy róż (wykres 2). Kierowane są głównie na rynek słowacki (ponad 50% eksportu) oraz do Niemiec, Rosji i Holandii.

Wykres 2. Struktura eksportu produktów szkółkarskich z Republiki Czeskiej
(rośliny ozdobne)

Współpraca międzynarodowa

Republika Czeska reprezentowana przez dwie organizacje — Zrzeszenie Florystów i Związek Szkółkarzy — jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów-Ogrodników (AIPH), ogólnoświatowej organizacji działającej na rzecz branży roślin ozdobnych i zajmującej się m.in. gromadzeniem i dostarczaniem danych na temat produkcji, handlu, regulacji prawnych i norm jakościowych.

Naukowcy z wydziału ogrodniczego berneńskiego Uniwersytetu Leśno-Rolnego im. G. Mendla w Lednicy na Morawach należą do Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (ISHS).

Republika Czeska jest również członkiem innych ważnych organizacji, jak UPOV, a także zaakceptowała i przestrzega wielu międzynarodowych porozumień, m.in. dotyczącego handlu zagrożonymi gatunkami dziko żyjących zwierząt i roślin (CITES).

Wart podkreślenia jest także udział Czech w ISTA (International Seed Testing Association), OECD (Organisation for Economic Corporation), FIS (Federation Internationale du Commerce des Semences) i ASSINSEL, czyli Międzynarodowym Zrzeszeniu Hodowców Roślin — organizac-je te kontrolują międzynarodowy rynek nasion. Handel zagraniczny nasionami większości roślin uprawnych (w tym szkółkarskich) zależy przede wszystkim od wystawianych przez ISTA i OECD świadectw, których podstawą jest przestrzeganie międzynarodowych ustaleń co do klasy czystości i oryginalności materiału.