• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
sadinfo.pl
OGÓLNE

WOKÓŁ PASZPORTÓW ROŚLIN

W tekście pt. "O paszportach, cenach i", zamieszczonym w rubryce "Szkółkarski Hyde Park" w numerze 5/2005 naszego czasopisma, Autor Marek Majewski — szkółkarz, członek zarządu Związku Szkółkarzy Polskich — wyraził radość z faktu wprowadzenia przez PIORiN (w sierpniu br.) zmian dotyczących zaopatrywania materiału szkółkarskiego w paszporty roślin. Przypomnijmy, że w publikacji tej mowa była o "wycofaniu nakazu stosowania przez szkółkarzy paszportów indywidualnych" na rzecz "paszportów zbiorczych" (Autor sugerował przy okazji celowość zamiany formy tych ostatnich — na fakturę z numerem producenta). W ślad za tą publikacją otrzymywaliśmy od Czytelników z różnych stron Polski telefony, z których wynikało, iż wspomniane zmiany nie są respektowane przez lokalne inspektoraty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dlatego też zwróciliśmy się do Głównego Inspektoratu tej instytucji z prośbą o wyjaśnienia. Poniżej zamieszczamy odpowiedź w tej sprawie, potwierdzającą zwolnienie szkółkarzy (w większości przypadków) z obowiązku stosowania tzw. małych paszportów oraz z konieczności zaopatrywania w paszporty tych roślin, które szkółkarz oferuje we własnym punkcie sprzedaży detalicznej. (red.)

Mając na uwadze postulaty zgłaszane przez producentów materiałów szkółkarskich do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, po konsultacjach z wojewódzkimi inspektoratami ochrony roślin i nasiennictwa oraz po analizie ryzyka fitosanitarnego przyjęto nowe, złagodzone zasady zaopatrywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, wprowadzanych do obrotu w punktach sprzedaży detalicznej, w paszporty roślin. Nowe zasady odnoszą się do punktów sprzedaży detalicznej (np. supermarketów, sklepów, małych centrów ogrodniczych), które prowadzą wyłącznie sprzedaż towarów roślinnych dla ostatecznego odbiorcy, niezajmującego się zawodowo produkcją roślinną i które same nie prowadzą działalności dystrybucyjnej, nie magazynują, nie pakują i nie uprawiają roślin oraz do osób handlujących własnym towarem na lokalnych targowiskach na obszarze powiatu, w którym prowadzą uprawę.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem:

a) rośliny i produkty roślinne (z wyjątkiem ziemniaków) określone w załączniku nr 5 A I pkt 1
do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. nr 61, poz. 571, ze zm.) oraz rośliny, dla których obowiązek paszportowania wynika z odrębnych przepisów (np. różaneczniki) — muszą być nabywane przez te podmioty co najmniej z 1 paszportem roślin 10-informacyjnym, dołączonym do każdej partii towaru;

b) rośliny i produkty roślinne określone w załączniku nr 5 A I pkt. 2 i 3 do ww. rozporządzenia — mogą być nabywane przez te punkty bez paszportów roślin, pod warunkiem, że znajdują się w opakowaniach detalicznych, wskazujących, że są przeznaczone i gotowe do sprzedaży dla ostatecznego nieprofesjonalnego odbiorcy.

Jednocześnie w tych miejscach, rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, wymienione w pkt. a) i b) mogą być wystawione bez paszportów roślin do sprzedaży ostatecznym odbiorcom niezajmującym się zawodowo produkcją roślinną.

Należy jednak zaznaczyć, że sposób postępowania w takich przypadkach nie może naruszać przepisów z zakresu nasiennictwa. Dlatego też przy zaopatrywaniu w paszporty, materiałów kwalifikowanych oraz gatunków roślin podlegających kwalifikacji, o której mowa w przepisach o nasiennictwie (np. Malus sp., Prunus sp.*), należy wziąć pod uwagę, że w dokument ten (który jest jednocześnie etykietą nasienną) zaopatruje się jednostki materiału szkółkarskiego (pojedyncze rośliny lub ich części, wiązki, pojemniki wielokomorowe) będące w obrocie. Roś-
liny te mogą więc być oferowane do sprzedaży w takich miejscach tylko wraz z dołączonym paszportem roślin — etykietą nasienną.

* zgodnie z przepisami, kwalifikacji podlega tylko sadowniczy materiał szkółkarski — red.