• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
sadinfo.pl

ROZGAŁĘZIENIA OKULANTÓW JABŁONI

W 2003 roku przeprowadzono na Ukrainie badania nad rozgałęzianiem się okulantów jabłoni przy zastosowaniu Arbolinu 036 SL. Podjęte prace miały na celu zbadanie skuteczności działania środka w innych niż polskie warunkach klimatycznych, środowiskowych i na innych odmianach niż powszechnie uprawiane w Polsce. Doświadczenie przeprowadzono w szkółce na glebie ciemnoszaro-bielicowej, słabo gliniastej, średnio zasobnej w próchnicę i składniki mineralne. Warunki pogodowe wiosną nie odbiegały znacznie od średnich wieloletnich, w kwietniu wystąpiły jednak przymrozki do –8°C, a średnia temperatura w maju była o 5°C niższa.

Badania preparatu przeprowadzono na okulantach jabłoni ukraińskich odmian 'Askolda', 'Perlyna Kyieva' i 'Edera' oraz na odmianie 'Sampion', uszlachetnionych w sierpniu
2002 roku na średnio silnie rosnącej rosyjskiej podkładce 54-118. W doświadczeniu znajdowały się następujące kombinacje: 1 — bez zabiegu (kontrola), 2 — mechaniczne usunięcie wierzchołka, 3 — jednorazowe opryskiwanie Arbolinem 036 SL, 4 — dwukrotne opryskiwanie Arbolinem 036 SL. Preparat zastosowano w formie 1,5-procentowego roztworu z dodatkiem 0,5% neutralnego szamponu dziecięcego jako zwilżacza. Na jedno drzewko przeznaczono około 20 ml roztworu. Pierwszy raz okulanty opryskiwano 15 czerwca, ponownie (w kombinacji 4.) 30 czerwca. Tak późny termin użycia preparatu spowodowany był opóźnieniem rozwoju roślin wywołanym przez przedłużające się wiosenne chłody i przymrozki.

Najsilniej na Arbolin 036 SL reagowały 'Askolda' i 'Perlyna Kyieva'. U tych odmian pod wpływem preparatu zwiększyła się liczba bocznych pędów oraz suma ich długości, w porównaniu z okulantami, którym usunięto wierzchołek. Okulanty opryskiwane dwukrotnie Arbolinem 036 SL wytworzyły o 30–40% więcej bocznych pędów i miały większą sumaryczną ich długość, ale ich wysokość była podobna do wysokości okulantów w kombinacji kontrolnej. W inny sposób zareagowała trudno się rozgałęziająca odmiana 'Edera' — liczba pędów bocznych wzrosła w porównaniu z kombinacją 2., a suma ich długości zwiększyła się pięciokrotnie, jednak wysokość drzewek opryskiwanych była o ponad 20 cm mniejsza niż u kontroli. U odmiany 'Sampion' efekt rozgałęziania uzyskano dopiero po dwukrotnym opryskaniu drzewek Arbolinem 036 SL.

Ważną cechą korony jest kąt odchylenia gałęzi bocznych od pionowej osi drzewka. W koronach wykształconych po zastosowaniu Arbolinu 036 SL, odmiennie niż w rozgałęzionych poprzez mechaniczne odcięcie wierzchołka, przeważały pędy boczne o dużym kącie odchylenia, co znacznie poprawiło jakość drzewek.

Uzyskane wyniki nie odpowiadają w pełni powszechnie panującemu poglądowi, iż przyspieszenie rozgałęziania, wywołane egzogennymi (podanymi z zewnątrz) regulatorami wzrostu, odbywa się na skutek zahamowania wzrostu wierzchołka wzrostu (merystemu apikalnego). Dlatego słuszne jest stwierdzenie, iż taki efekt jest następstwem pośredniego oddziaływania preparatu na uśpione merystemy pąków bocznych okulantu. Obudzone pąki stają się aktywnymi ośrodkami wchłaniania produktów fotosyntezy, co niewątpliwie wpływa na sposób rozmieszczenia tych produktów w roślinie. Zjawisko to można zaobserwować na przykładzie danych dotyczących zawartości węglowodanów w liściach wierzchołkowej i środkowej części okulantów odmiany 'Perlyna Kyieva'. W górnych liściach, przy wspomaganiu procesu tworzenia się korony, zawartość węglowodanów zmniejszyła się, a w liściach środkowej części, położonych bliżej miejsc, z których wyrastają pędy boczne, zwiększyła się ilość tych związków.

Na podstawie badań zawartości chlorofilu w liściach nie stwierdzono negatywnego wpływu działania preparatu na ten wskaźnik. U odmiany 'Sampion' zaobserwowano znaczne zmniejszenie się ilości chlorofilu po odcięciu wierzchołka i jednorazowym opryskiwaniu roślin
Arbolinem 036 SL. Powtórne zastosowanie preparatu cofnęło ten proces.