W drodze do Unii Europejskiej – kwalifikacja sadowniczego materiału szkółkarskiego

Autor: mgr Jadwiga Panasik

Archiwum Szkółkarstwa

Trwają przygotowania do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Porównuje się systemy nasienne, przepisy prawne, szczegółowe wymagania i rozwiązania organizacyjne. Komisja UE pozytywnie oceniła polskie ustawodawstwo nasienne oraz nasz system kwalifikacji. Poważne zmiany czekają jednak nasze szkółkarstwo roślin sadowniczych. Jednym z problemów jest duże rozdrobnienie produkcji szkółkarskiej, nie spotykane w krajach UE. W 1997 r. produkcją roślin sadowniczych zajmowało się w Polsce 931 gospodarstw (o 18 mniej niż w 1996 r.) na powierzchni 679 ha. Z tego aż 611 szkółek (65%) zajmowało powierzchnię nie większą niż 0,5 ha.

Ocena zdrowotności podkładek i drzewek owocowych

Drugim poważnym zadaniem będzie wdrożenie, oprócz kwalifikacji odmianowej i jakościowej, systemu oceny zdrowotności przyjętego przez EPPO (Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin). Praktycznie przepisy te już stosujemy dla drzewek owocowych. Obowiązują trzy stopnie zdrowotności: WW – wolne od wirusów, TW – testowane na wirusy, NT – nie testowane. (Poszczególne stopnie zostały omówione w ”Szkółkarstwie” 1/97.) Inspekcja Nasienna, wspólnie z Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, przyjęła odpowiedni system i metodykę badań – przy pomocy testów Elisa oraz testów biologicznych. Od dwóch lat badania te są wdrażane i w 1997 r. ze statusem WW zakwalifikowano 208 657 drzewek jabłoni oraz 17 889 gruszy. Stanowi to wzrost o 50% w stosunku do 1996 r. Zakwalifikowano również 3228 tys. podkładek wegetatywnych ze statusem WW, w tym dla jabłoni 3104 tys. sztuk. Jest to jednak ciągle za mało dla potrzeb produkcji materiału wolnego od wirusów. W celu przyspieszenia wymiany istniejących mateczników podkładek jabłoni na mateczniki ze statusem WW Inspekcja Nasienna – po konsultacji z ISK w Skierniewicach oraz Radą Programową Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego (OEMS) wyraziła zgodę na jednorazowe poszerzenie mateczników założonych z materiału importowanego ze statusem WW bądź zakupionego w OEMS – w latach 1996 i 1997 (wiosna). Pozwoli to skrócić okres wprowadzania zdrowych podkładek do produkcji drzewek jabłoni, a tym samym zapewni konkurecyjność polskiego materiału szkółkarskiego. Nowo założone mateczniki poddane zostaną wyrywkowej kontroli na obecność chorób wirusowych. Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach wyprodukował w ostatnim roku 425 414 sztuk podkładek wolnych od wirusów, przeznaczonych do zakładania mateczników reprodukcyjnych. Obecnie w ośrodku zwiększa się liczbę produkowanych podkładek wegetatywnych, a także rozmnażane są dalsze typy: dla jabłoni – M 26 i M 7; dla czereśni – F 12/1 i Colt oraz dla śliw – St. Julien A. Te wegetatywne podkładki dla drzewek pestkowych nie zastąpią jednak generatywnych, między innymi dlatego, że F 12/1 jest porażana przez guzowatość, bardzo źle się rozmnaża i nie nadaje się na gleby słabe, a Colt jest wrażliwa na niedobór magnezu w glebie. Konieczne będzie zatem dalsze selekcjonowanie czereśni ptasiej i antypki oraz zakładanie ze zdrowego, wolnego od wirusów materiału wyjściowego, sadów nasiennych, których praktycznie w Polsce dotąd nie ma. Obecnie większość podkładek generatywnych dla drzewek pestkowych szkółkarze produkują z tzw. własnych źródeł, tj. z nie kontrolowanych drzew dziko rosnących lub owocujących w sadach(W. Wangenheima). Najgorzej sytuacja przedstawia się dla antypki i czereśni ptasiej, gdzie odpowiednio zaledwie 12 i 15% podkładek wyprodukowane zostało z nasion zebranych w sadach nasiennych (tabela 1). Materiał wyhodowany z nasion niewiadomego pochodzenia bywa zakażony wirusami, zwłaszcza wirusem żółtaczki wiśni, co powoduje gorsze przyjmowanie oczek, słabszy jest też potem wzrost oraz rozgałęzianie się drzewek w szkółce; wysadzone do sadu gorzej rosną i plonują, wydając owoce gorszej jakości. Zdrowy materiał wyjściowy zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych.

Tabela 1. Liczba zakwalifikowanych podkładek generatywnych w 1997 roku

W 1997 r. Inspekcja Nasienna zakwalifikowała 97 100 zrazów jabłoni i 24 590 zrazów gruszy wolnych od wirusów, co stanowi odpowiednio 12% i 24% ogólnej liczby zrazów zakwalifikowanych w przypadku tych gatunków.

Ocena zdrowotności roślin jagodowych

Przepisy EPPO stawiają bardzo wysokie wymagania w stosunku do materiału wyjściowego roślin jagodowych. W przypadku truskawek materiał ten powinien być wolny od trzech chorób grzybowych, czterech nicieni i dziewięciu chorób wirusowych. W polskich przepisach kwalifikacyjnych wymaga się, aby rośliny w mateczniku elitarnym wolne były od dwóch chorób wirusowych – zielenienia płatków truskawek i łagodnej żółtobrzeżności liści truskawek, których praktycznie i tak nie można określić na plantacji w czasie oceny polowej. Konieczne więc stało się wprowadzenie do krajowych przepisów kwalifikacyjnych obowiązku testów biologicznych na roślinach wskaźnikowych, jakimi w tym przypadku są poziomki. Wymagać to będzie również zabezpieczenia superelity przed ponowną infekcją wirusami, tj. przechowywania tych roślin w owadoszczelnych karkasach. Warunki takie, według przepisów EPPO, wymagane są również przy produkcji materiału porzeczek i malin. Bez stworzenia nowego prawa, dostosowanego do przepisów EPPO oraz egzekwowania od producentów jego przestrzegania nie będziemy mieli równoważnych systemów z Unią Europejską, a tym samym nie będziemy mogli uczestniczyć w międzynarodowym obrocie materiałem szkółkarskim

Kwalifikacja w 1997 roku

Warunki pogodowe w ostatnim sezonie nie były korzystne dla produkcji szkółkarskiej. Bezśnieżna zima (1996/97) spowodowała uszkodzenia czereśni i wiśni na czereśni ptasiej oraz grusz na pigwie, zwłaszcza na glebach lekkich. Lokalnie ucierpiały też mateczniki podkładek wegetatywnych. Jakość materiału była więc w przypadku niektórych gatunków nie najlepsza. W wielu przypadkach pozyskiwanie sadzonek truskawek przesunięto na wiosnę 1998 r. z uwagi na małą ich ilość i słabą jakość. W 1997 r. zakwalifikowano o około 1% mniej drzewek owocowych niż w 1996 r. Tylko w przypadku dwóch gatunków – jabłoni i śliwy – nastąpił minimalny wzrost (tabela 2). Wiodącą odmianą jabłoni został Szampion ISK, którego udział w produkcji zwiększył się o około 6%. Drugie miejsce zajął Jonagold ISK, a następne – Idared ISK. Odnotowano dalszy spadek produkcji krzewów owocowych (0,5%), wyjątek stanowią porzeczki czerwone i maliny.

Tabela 2. Produkcja kwalifikowanego materiału szkółkarskiego w latach 1995-1997 (w sztukach)

Coraz bardziej maleje zainteresowanie czarną porzeczką. W 1997 r. wycofano z Rejestru dwie odmiany angielskie, a zakwalifikowano o 113 tys. sadzonek mniej niż w 1996 r. Na przestrzeni lat obserwuje się spadek liczby kwalifikowanych sadzonek truskawek. W 1997 r. nastąpił jednak wzrost (o ponad 60%) produkcji materiału elitarnego truskawek, co pozwala oczekiwać zwiększenia liczby kwalifikowanych sadzonek w bieżącym sezonie. Wiodącymi odmianami są Senga Sengana ISK (60,5%) i Elsanta Skierniewicka ISK (19,9%). Do 1997 r. jedyną placówką prowadzącą hodowlę zachowawczą odmian truskawek wpisanych do polskiego rejestru był Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej. W ostatnim roku również inni hodowcy zgłosili swój materiał mateczny do kwalifikacji na superelitę, był on jednak produkowany według różnych zasad. Konieczne staje się więc wprowadzenie, w oparciu o schematy EPPO, ujednoliconych metod i przepisów obowiązujących w produkcji materiału wyjściowego truskawek. Ostatnio obserwuje się coraz większe zainteresowanie firm zagranicznych naszym rynkiem szkółkarskim, zwłaszcza truskawkami. Materiał ten najczęściej sprowadzany jest do Polski lub produkowany w krajach na podstawie umów licencyjnych.

Kontrola materiału szkółkarskiego

Prowadzone w ostatnim roku przez Inspekcję Nasienną kontrole materiału szkółkarskiego wykazały znaczą poprawę w zakresie legalności jego wytwarzania, obrotu, a także przestrzegania obowiązujących przepisów. Kontrolą objęto ogółem 1042 punkty. Były to dołowniki u producentów, bazary, targowiska i zorganizowane punkty sprzedaży. W 20 przypadkach stwierdzono prowadzenie nielegalnego obrotu, co stanowi 0,3% drzew i krzewów objętych kontrolą (w 1996 r. – 2,1%). Największy udział materiału nie kwalifikowanego i nie odpowiadającego normie stwierdzono w punktach sprzedaży nie posiadających zezwoleń oraz u producentów prowadzących nielegalną produkcję i sprzedaż bezpośrednio w gospodarstwie bądź na targowisku. Zmniejszył się udział materiału nie kwalifikowanego jabłoni, do czego przyczynił się niewątpliwie obowiązek urzędowego etykietowania drzew tego gatunku wprowadzony w 1996 r. (w 1997 r. – pozostałych gatunków). W 1997 r. Inspekcja Nasienna rozprowadziła 5,8 mln etykiet do 622 gospodarstw szkółkarskich. Są jednak producenci, którzy nie wywiązali się z obowiązku oznaczania wszystkich zakwalifikowanych drzewek przed ich wykopaniem ze szkółki – zakładali etykiety dopiero po wykopaniu i przesortowaniu materiału. Stwierdzano także przypadki ich braku (tylko 1-2 etykiety w pęczku drzewek), najczęściej na targowiskach. Producentów notorycznie nie przestrzegających przepisów, obowiązujących w obrocie materiałem szkółkarskim, kierowano do kolegiów ds. wykroczeń.

Brak postów do wyświetlenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.